STUDIJE PRVOG CIKLUSA

STUDIJSKI PROGRAM: PRAVO - OPŠTI SMJER - 180 ECTS

PRVA GODINA
Semestar I Fond ECTS Semestar II Fond ECTS
UVOD U PRAVO 4+2 9 USTAVNO PRAVO 4+3 10
RIMSKO PRAVO 4+2 9 ISTORIJA PRAVA 3+2 10
SOCIOLOGIJA 3+2 5 PORODIČNO PRAVO 4+2 8
OSNOVI INFORMATIKE 2+4 5 ENGLESKI JEZIK 2 1+1 2
ENGLESKI JEZIK 1 1+1 2
UKUPNO 23 30 UKUPNO 20 30
DRUGA GODINA
Semestar III Fond ECTS Semestar IV Fond ECTS
UPRAVNO PRAVO 3+2 7 OBLIGACIONO PRAVO 4+3 10
KRIVIČNO PRAVO 3+2 7 NASLEDNO PRAVO 3+2 9
UVOD U GRAĐ. I STVARNO PRAVO 3+2 8 KRIVIČNO PROCESNO PRAVO 4+2 9
RADNO PRAVO 3+2 6 ENGLESKI JEZIK 4 1+1 2
ENGLESKI JEZIK 3 1+1 2
UKUPNO 22 30 UKUPNO 20 30
TREĆA GODINA
Semestar V Fond ECTS Semestar VI Fond ECTS
ARBITRAŽNO PRAVO 3+2 5 FINANSIJSKO PRAVO 4+2 10
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO 3+2 7 MEĐUNARODNO TRGOVINSKO PRAVO 4+2 8
GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO 4+2 8 TRGOVINSKO PRAVO 4+2 10
MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO 3+2 8 ENGLESKI JEZIK 6 1+1 2
ENGLESKI JEZIK 5 1+1 2
UKUPNO 23 30 UKUPNO 20 30