Osiguranje kvaliteta

Osiguranje kvaliteta

Kancelarija  za koordinaciju osiguranja kvaliteta pri Pravnom fakultetu Slobomir P Univerziteta predstavlja integralni dio cjelokupnog procesa osiguranja kvaliteta na Univerzitetu.

Osiguranje kvaliteta rada i studija koje izvode Univerzitet i fakulteti i akademije u sastavu Univerziteta je sastavni dio nacionalnog osiguranja kvaliteta i preduslov za uporedivost diploma i kvalifikacija u okviru jedinstvenog Evropskog prostora visokog obrazovanja.

Cilj uspostavljanja institucionalnog sistema za osiguranje kvaliteta je utvrđivanje standarda kvaliteta rada i regulisanje mehanizama i postupaka za upravljanje, praćenje, vrednovanje, unapređivanje i razvoj kvaliteta, kao i razvijanje politike i organizacione kulture u obavljanju svih djelatnosti Univerziteta.

Prioritetne oblasti u kojima se osigurava, obezbjeđuje, unapređuje i kontroliše kvalitet su:

–          kvalitet studijskih programa,
–          kvalitet nastavnog procesa,
–          kvalitet naučno-istraživačkog i stručnog rada,
–          kvalitet nastavnika i saradnika,
–          kvalitet studenata,
–          kvalitet udžbenika, literature, bibliotečkih i informatičkih resursa,
–          kvalitet upravljanja visokoškolskom ustanovom i kvalitet nenastavne podrške,
–          kvalitet prostora i opreme,
–          kvalitet finansiranja,.
–          uloga studenata u samovrednovanju i provjeri kvaliteta,
–          sistemsko praćenje i periodična provjera kvaliteta,
–          javnost u radu.

Kancelarija obavlja sljedeće zadatke:

–          pruža savjete i preporuke organizacionim jedinicama Fakulteta,
–          organizuje seminare iz oblasti osiguranja kvaliteta,
–          radi na uspostavljanju i uređivanju dokumenata o osiguranju kvaliteta,
–          definiše kriterijume kvalitetnog funkcionisanja Fakulteta,
–          razvija postupke spoljašnjeg i unutrašnjeg vrednovanja, metode za istraživanje različitih aspekata kvaliteta obrazovanja kao i različitih ciljnih populacija (studenata, nastavnika, administrativnog osoblja, rukovodilaca, poslodavaca)
–          priprema, organizuje i koordinira vrednovanje različitih segmenata funkcionisanja Fakulteta,
–          osigurava povratne informacije od studenata i usmjerava njihove sugestije, prijedloge i kritike,
–          prikuplja, obrađuje i analizira informacije o osiguranju kvaliteta od svih korisnika,
–          organizuje stručno i profesionalno usavršavanje nastavnog i administrativnog osoblja..

Koordinator Kancelarije je mr Mladen Nikolić

Kancelarija br. 108, kampus u Slobomiru

br.telefona: 055 231 131

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail