Opis studijskog programa

Opis studijskog programa

Naziv studijskog programa: Pravne studije – 60 ECTS

SMJEROVI:

 • – Pravno – teorijski smjer
 • – Građansko – pravni smjer
 • – Krivično – pravni smjer
 • – Smjer za opštu bezbjednost

 

CILJEVI STUDIJSKOG PROGRAMA:

Cilj pravno-teorijskog smjera je ovladavanje savremenim idejama i tokovima filozofije i teorije prava i osposobljavanje za samostalnu procjenu i ocjenu stanja, tokova i razvojnih pravaca u nacionalnom i komparativnim pravnim procesima u svjetlu temeljnih, pravno-filozofskih i pravno-teorijskih vrijednosti, načela i koncepata.

Cilj građansko-pravnog smjera je produbljivanje i proširivanje razumjevanja i ovladavanja savremenim institutima pozitivnog stvarnog, obligacionog, porodičnog i građanskog procesnog prava i njihovom primjenom u sudskoj i upravnoj praksi i osposobljavanje za samostalnu analizu instituta pozitivnog građanskog prava, za samostalno pisanje opštih pravnih akata kojima se uređuje oblast građanskog prava i samostalno rješavanje slučajeva u građanskom pravu.

Cilj krivično-pravnog smjera je produbljeno i prošireno razumjevanje i ovladavanje teroijom i savremenim institutima pozitivnog krivičnog prava i krivično procesnog prava, kriminologije i kriminalistike, i njihovom primjenom u sudskoj praksi.

Cilj smjera za opštu bezbjednost je obrazovanje, obučavanje i osposobljavanje studenata za obavljanje  najsloženijih poslova u oblasti bezbjednosti ovladavanjem najnovijim znanjima iz područja krivičnog prava i područja opšte bezbjednosti i sticanjem vještina za njihovu uspješnu primjenu u praksi.

STUDIJE
DRUGOG CIKLUSA

 STUDIJSKI PROGRAM: PRAVNE STUDIJE (60 ECTS)

 NASTAVNI PLAN 2012/2013 GODINE

Pravnoteorijski smjer

Br.

Predmeti

ECTS bodovi

Fond časova

1.

TEORIJA PRAVA I DRŽAVE

8 bodova

45+45

2.

USTAVNO PRAVO

8 bodova

45+45

3.

 

FILOZOFIJA PRAVA ANTIČKOG SVIJETA

8 bodova

45+45

4.

ISLAMSKA FILOZOFIJA PRAVA

8 bodova

45+45

5.

FILOZOFIJA PRAVA KOD SRBA

8 bodova

45+45

6.

 

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA DRUŠTVENIH ANUKA

8 bodova

45+45

7.

ZAVRŠNI RAD

12 bodova

Građansko pravni smjer

Br.

Predmeti

ECTS bodovi

Fond časova

1.

STVARNO PRAVO

8 bodova

45+45

2.

UGOVORI NASLEDNOG PRAVA

8 bodova

45+45

3.

PORODIČNO IMOVINSKO PRAVO

6 bodova

45+45

4.

PORODIČNO PROCESNO PRAVO

8 bodova

45+45

5.

 

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA DRUŠTVENIH NAUKA

8 bodova

45+45

6.

PROCESNO PRAVO EU

8 bodova

45+45

7.

ZAVRŠNI RAD

14 bodova

Krivično-pravni smjer

Br.

Predmeti i predavači

ECTS bodovi

Fond časova

1.

Krivično pravo

8 bodova

45+45

2.

Krivičnoprocesno pravo

8 bodova

45+45

3.

Kriminalistika

6 bodova

45+45

4.

Dokazno pravo i
metode istrage u krivičnom pravu

8 bodova

45+45

5.

Organizovani kriminal

8 bodova

45+45

6.

 

Metodologija prava i
metodologija izrade završnog rada

8 bodova

45+45

7.

Završni rad

14 bodova

Smjer za opštu bezbjednost

Br.

Predmeti

ECTS bodovi

Fond časova

1.

SAVREMENI SISTEMI BEZBJEDNOSTI

7 bodova

45+45

2.

BEZBJEDONOSNA ANALITIKA

7 bodova

45+45

3.

ORGANIZOVANI KRIMINAL I TERORIZAM

7 bodova

45+45

4.

KRIZNI MENADŽMENT

6 bodova

45+45

5.

KRIVIČNO PRAVO

7 bodova

45+45

6.

MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO

6 bodova

45+45

7.

 

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA DRUŠTVENIH NAUKA

6 bodova

45+45

8.

ZAVRŠNI RAD

14 bodova

ZAVRŠNI RAD I DIPLOMA

Student koji ispuni sve predispitne obaveze i položi sve ispite utvrđene odgovarajućim studijskim programom master akademskih studija stiče pravo da brani završni rad.

Student koji završi studije drugog ciklusa na Pravnom fakultetu dobija zvanje magistar prava-sa naznakom smjera:

 • – master prava – pravno – teorijski smjer
 • – master prava – građansko – pravni smjer
 • – master prava – krivično – pravni smjer
 • – master prava – smjer za opštu bezbjednost

PREDAVAČI

Predavači su profesori Pravnog fakuteta, (kao i sa Pravnog fakulteta iz Beograda, Novog Sada, Niša) sa velikim iskustvom u praksi, i međunarodnim univerzitetskim iskustvom. U tekućoj školskoj godini nastavu na Master akademskim studijama izvode:

 • Doc. dr Danijela Despotović
 • Doc. dr Goran Bejatović
 • Doc. dr Suzana Ubiparipović
 • Doc. dr Balša Kašćelan
 • Doc. dr Igor Vujević
 • Doc. dr Danijela Lakić
 • Prof. dr Neđo Danilović, vanredni profesor

Iznos ukupne školarine na jednogodišnjim master akademskim studijima iznosi 3.200 KM. U cijenu školarine su uključeni svi troškovi predavanja, prijavljivanja ispita, kursevi i seminari koji se organizuju na Univerzitetu, korištenje internet kluba, univerzitetske biblioteke i ostali administrativni troškovi.

Studenti imaju mogućnost plaćanja školarine u osam jednakih rata (šest rata školarine, jedna rata za prijavu master rada i jedna rata za odbranu rada).

Postoji mogućnost plaćanja školarina i putem povoljnih studentskih kredita kod „Pavlović International Bank“ a.d Bijeljina.

Na Slobomir P Univerzitetu je formiran „Fond za talente i solidarnost” iz koga će biti izdvojena sredstva za stipendiranje 100 studenata i to:

 • umanjenje školarine od 15% (480 KM) za one koji su završili osnovne studije na nekom od fakulteta SPU – školarina iznosi 2.720 KM
 • umanjenje školarine od 50% (1.600 KM) za one koji su zaposleni u firmama porodice Pavlović – školarina iznosi 1.600 KM
Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail